پرش به محتوا

گرانش

گرانش زمین در فضازمان (نسبیت عام)

گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!

شوخی با علم. این مطلب جنبه علمی ندارد و فقط یک بازی ذهنی و فکری یا بهتر بگویم سرگرمی خواندنی است! مسئولیت باور یا عمل به آن برعهده من نیست. در خانه انجام ندهید.  … ادامه »گرانش وجود ندارد و زمین تخت است!