پرش به محتوا

چندوظیفگی

Multitasking is a cow

چندکارگی (Multitasking) توهمی بیش نیست

«خانما چندتا کار رو همزمان انجام می‌دن.» «کلم تو گوشیه ولی یبارم تصادف نکردم تو اینحالت پشت فرمون چون رانندگی رو فول فولم.» چنین حرفهایی همیشه هست. اما برای بهره‌ور بود برای یک پله حداقلادامه »چندکارگی (Multitasking) توهمی بیش نیست