آب باریکه

علیرضا شیاسی - Alireza Shiasi

با حال نزار می‌نویسم، خوب نیستم اما…

چندسالی هست که تلاش می‌کنم اما نتیجه نه تنها دلخواه نیست بلکه چیز به درد بخوری هم به چنگ نیاورده‌ام. امشب کمی مرور کردم. عادت دارم مرور کنم؛ مشکلات و اشتباهات را پیدا کنم تا تکرار نکنم. برای همین کمتر… ادامه »با حال نزار می‌نویسم، خوب نیستم اما…