تیم سازی به زودی

با خودم فکر می‌کردم بیشتر راحع به موضوعات مورد بحثم بنویسم. موضوعاتی که بیشتر در حال آموختنم. اینطوری با هم در مسیر یادگیری پیش می‌رویم. یک مدتی است که روش‌های مختلف کار تیمی را دنبال می‌کنم. همین باعث شد به خود مبحث تیم سازی بیشتر و بیشتر علاقه‌مند بشوم. از همین رو تصمیم دارم بیشتر …

تیم سازی به زودی ادامه »